mladé lyžiarske talenty potrebujú aj vašu podporu

DARUJTE IM SVOJE 2% Z DANE

Prečo sú vaše 2% dôležité?

Aj vďaka vám budeme môcť robiť to, čo nás tak veľmi baví… Pomáhať deťom, usporadúvať pre nich preteky a snažiť sa vychovávať mladé talenty. Záleží nám na tom, aby nás aj v budúcnosti mal kto reprezentovať.
Podporou Zväzu slovenského lyžovania podporíte rozvoj zimných športov a umožníte deťom plniť si svoje lyžiarske sny.

Chcem darovať 2% z dane

darovanie svojich 2% môžete urobiť nasledovným spôsobom...

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Stiahnite si žiadosť.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z uvedeného potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane. Tiež viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane (maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať). Táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
Ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali min. 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, k tomu si pozorne prečítajte poučenie k vyhláseniu. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete ZSL poukázať. Naše údaje nájdete v predvyplnenom vyhlásení (v editovateľnom pdf). Pre istotu ich uvádzame aj sem:

IČO: 50671669
Právna forma: občianske združenie
Názov: Zväz slovenského lyžovania, o.z.
Ulica: Páričkova
Číslo: 1101/27
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava – Ružinov

Vo vyhlásení je predvyplnený Rok (kde sa píše rok 2019 – Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň).

5. Tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze.

Doplňujúce informácie

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Zdroj: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY
ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

1. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (= maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa). Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Pripájame aj údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (v prípade, že chcete peniaze poslať Zväzu slovenského lyžovania):

IČO: 50671669
Právna forma: občianske združenie
Názov: Zväz slovenského lyžovania, o.z.
Ulica: Páričkova
Číslo: 1101/27
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava – Ružinov

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorá je stanovená na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne je potrebné aj zaplatiť daň z príjmov.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Doplňujúce informácie

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a majú o tom potvrdenie, ktoré je povinne potrebné priložiť k daňovému priznaniu.
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady.
Okrem daňového priznania už nie je potrebné podávať na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. To znamená, že nie je potrebné podávať ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedené SID, kolónka na SID sa necháva prázdna. 
Zdroj: www.rozhodni.sk

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je stanovená na 8,00 €.

2. Vypočítajte si 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa).

3. UPOZORNENIE:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 50671669
Právna forma: občianske združenie
Názov: Zväz slovenského lyžovania, o.z.
Ulica: Páričkova
Číslo: 1101/27
PSČ: 821 08
Obec: Bratislava – Ružinov

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (posledná strana daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Pomoc s nájdením správnej adresy daňového úradu môžete nájsť na tomto odkaze. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Doplňujúce informácie

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá.
IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
Zdroj: www.rozhodni.sk

Prosíme všetkých dobrovoľných darcov o naozaj pozorné vypĺňanie tlačív.
Pokiaľ odošlete chybne vyplnené tlačivá, naše občianske združenie a mladí lyžiari nedostanú vaše 2%.

Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri vypĺňaní Vyhlásení: 

  1. Daňovník podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. 
  2. K samostatnému Vyhláseniu nepredloží daňovník Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré musí byť prílohou Vyhlásenia.
  3. Daňovník nesprávne vyplnil „Dátum zaplatenia dane“ (r. 14 v samostatnom vyhlásení). Ten musí byť vyplnený v zmysle poznámky pre vyplnenie tohto riadku vyhlásenia. 
  4. Daňovník nesprávne vyplnil IČO prijímateľa v samostatnom vyhlásení. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
  5. Prijímateľ sa nenachádza v aktuálnom zozname prijímateľov pre daný rok. Daňovník (poskytovateľ) môže vo vyhlásení uviesť len prijímateľa, ktorý sa nachádza v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že nebude vo vyhlásení uvedený aktuálny prijímateľ, zaniká daňovníkovi priamo zo zákona nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi. 
  6. Daňovník nečitateľne vyplnil Vyhlásenie.
  7. Daňovník nesprávne uviedol identifikačné a adresné údaje poskytovateľa a identifikačné a adresné údaje prijímateľa.
  8. Daňovník nedodržal termín podania. Daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť  podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania a samostatné Vyhlásenie v lehote do 30.4.2018.
  9. Daňovník nesprávne vyčíslil sumu % podielu dane.
  10. Daňovník nepredložil Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Ak totiž daňovník chce poukázať až 3% zaplatenej dane, musí predložiť správcovi dane spolu s Vyhlásením aj písomné Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorým potvrdí, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín.