ZVäZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA / SKI ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Základné informácie a kontakty

Fakturačné údaje

Zväz slovenského lyžovania, o.z.

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava

IČO: 50 671 669  |  DIČ: 2121208595  |  IČ DPH: SK2121208595

ZSL o. z.  je platcom DPH od 20.03.2024 platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.


Sídlo a doručovacia adresa písomnosti

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava

Prevádzka sídla: Po-Št: 08:30-16:00, Pi: 08:30-12:30


Dodacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prevádzka skladu: Po-Pi: 15:00-19:00


Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: zapísaná v registri OZ MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-50466.

Informácie o ZSL podľa §81 Zákona o športe

Zväz slovenského lyžovanie je plnohodnotným členom Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie FIS (2022).

Zväz slovenského lyžovanie je plnohodnotným členom Slovenského olympijského a športového výboru SOŠV (2022).

Zväz slovenského lyžovanie je kolektívnym členom Slovenského paralympijského výboru SPV (2023).


Bankové účty

ZSL Verejné zdroje:
SK11 0900 0000 0051 5629 7675

ZSL Príspevok:
SK72 0900 0000 0051 8522 2656

ZSL Dotácia:
SK97 0900 0000 0052 1135 6819

ZSL Reprezentácia:
SK77 0900 0000 0051 9230 7252

ZSL Vzdelávanie:
SK29 0900 0000 0051 7719 0084

ZSL Prevádzka:
SK65 0900 0000 0051 8187 6767


Na stiahnutie

Logo ZSL v krivkách (bez nápisu) – formát .ai

Logo ZSL v krivkách (s nápisom) – formát .ai

Fakturačné údaje

ZSL Marketing, s.r.o.

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava

IČO: 51 319 594  |  DIČ: 2120710152  |  IČ DPH: SK2120710152


Sídlo a doručovacia adresa písomnosti

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava


Doručovacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 Liptovský Mikuláš


ZSL Marketing s.r.o. je podľa § 18, ods. 1 zákona č. 440/2015 z. z. Zákona o športe dcérskou obchodnou spoločnosťou ZSL o. z., registrovaný v okresnom súde Bratislava 1 pod číslom 126379/B


KONATEĽ

Ing. Martin PAŠKO
martin.pasko@zsl.sk


Lucia GRANCOVÁ – marketingový riaditeľ ZSL
lucia.grancova@zsl.sk +421 948 280 180


Bankové spojenie

     Slovenská sporiteľňa a.s.

                                    Názov účtu: ZSL Marketing        IBAN: SK63 0900 0000 0051 8503 4153

Názov účtu: FnPŠ 2024              IBAN: SK26 0900 0000 0052 1122 2394


Účtovné závierky

UZ 2022

Logo ZSL v krivkách (bez nápisu) – formát .ai

Logo ZSL v krivkách (s nápisom) – formát .ai

Peter PLANÝ – predseda

Václav KLEIN – podpredseda

Martin LIPTAJ – 3. člen

Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ – 4. člen

Štefan BIEĽAK – 5. člen

Správna rada je orgánom ZSL, ktorý posudzuje činnosti ZSL v súlade s poslaním ZSL a s prihliadnutím na stanovené ciele v pláne činnosti a finančnom pláne, navrhuje zmeny, úpravy a doplnenia týchto plánov, posudzuje ich plnenie za predchádzajúce obdobie a prostredníctvom svojho zástupcu vo Výkonnom výbore ZSL navrhuje Výkonnému výboru ZSL opatrenia na nápravu nedostatkov. Správna rada ZSL nenahrádza kontrolný orgán ZSL a nemôže si uplatňovať právomoci kontrolného orgánu.

Členov Správnej rady ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

Správna rada ZSL má päť (5) členov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky, a to v nasledovnom členení:

  • 1.až 3. člen Správnej rady ZSL sú traja (3) volení zástupcovia z prvých desiatich najväčších finančných prispievateľov na činnosť ZSL.
  • 4. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov medailistov na Majstrovstvách sveta v olympijských disciplínach, alebo z radov medailistov zo Zimných olympijských hier, pričom nesmie v dobe pôsobenia v Správnej rade ZSL vykonávať aktívnu vrcholovú športovú činnosť.
  • 5. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov zmluvných partnerov ZSL prevádzkujúcich športovú infraštruktúru pre lyžovanie s platnou FIS homologizáciou v niektorej z olympijských disciplín lyžovania.

Správa o činnosti SR-ZSL 2023

Správa o činnosti SR-ZSL 2022

Ing. Martin PAŠKO – prezident
martin.pasko@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov a medzinárodných vzťahov

JUDr. Jana PALOVIČOVÁ – viceprezident
jana.palovicova@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a
domácich podujatí

Ing. Ján KRAJČÍK – člen VV ZSL
jan.krajcik@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a rozvoj

Peter BENDÍK ml. – člen VV ZSL, zástupca športovcov
peter.bendik1@gmail.com
člen VV-ZSL pre reprezentáciu a talentovanú mládež

Michal MOLOTTA – člen VV ZSL, zástupca šport. odborníkov
michal.molotta@zsl.sk
člen VV-ZSL pre vzdelávanie a školský šport

Václav KLEIN – člen VV ZSL, zástupca Správnej rady
vaclav.klein@gmail.com
člen VV-ZSL pre vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, rozvoj

športu, reprezentáciu a talentovanú mládež

Výkonný výbor ZSL je najvyšším výkonným orgánom ZSL pre riadenie lyžiarskych športov. Výkonný výbor ZSL rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi ZSL zverené do právomoci Konferencie ZSL alebo iného orgánu ZSL.

Výkonný výbor ZSL je šesťčlenný, zložený z:
a) prezidenta,
b) viceprezidenta,
c) člena výboru pre rozvoj,
d) zástupcu športovcov,
e) zástupcu športových odborníkov,

f) zástupcu Správnej rady ZSL.

Členov Výkonného výboru ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

Rokovací poriadok VV-ZSL

Predpis o elektronickom hlasovaní orgánov ZSL

Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

zápisnice
Radovan Cagala

Ing. Radovan CAGALA – Generálny sekretár
radovan.cagala@zsl.sk  +421 905 641 479

Mgr. Zuzana MORAVČÍKOVÁ – Operačný riaditeľ

zuzana.moravcikova@zsl.sk  +421 919 234 021

Diana BURIČINOVÁ – Administratívny pracovník/Financie a doklady

diana.buricinova@zsl.sk  +421 911 632 688

Žaneta BEŇOVÁ – Administratívny pracovník/Registrácie a matrika

zaneta.benova@zsl.sk  +421 911 632 452

Mgr. Ján JAKUBČO – manažér a predseda výboru    
jan.jakubco@zsl.sk  +421 918 359 589


Zápisy zo zasadnutí sekcie moderných disciplín

1. SMD-ZSL – 15.11.2022

Michal RAJČAN – manažér a predseda výboru
michal.rajcan@zsl.sk  +421 907 680 404

Neobsadené – behy na lyžiach

Matej MATYS – moderné disciplíny
matej.matys@zsl.sk  +421 904 273 970

Neobsadené – skoky na lyžiach, severská kombinácia

Branislav BROZMAN – alpské disciplíny
alpine@zsl.sk  +421 904 325 848

Ing. Jana BÚZEKOVÁ – severské disciplíny         
nordic@zsl.sk  +421 904 369 390

Ing. Jana BÚZEKOVÁ – moderné disciplíny         
freestyle@zsl.sk   +421 904 369 390

Ing. Michal MOLOTTA – vedúci Lektorského zboru ZSL
michal.molotta@zsl.sk

Mgr. Andrea LACKOVÁ – tajomník Lektorského zboru ZS, administrácia 

andrea.lackova@zsl.sk
vzdelavanie@zsl.sk

Lektorský zbor ZSL

SVK zástupca - Jana Palovičová

SVK zástupca - Ladislav Šandor

Zápis 05/2023                   Zápis 09/2023

Zápis 09/2022                   Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Janka Gantnerová

 Zápias 09/2024          Zápis 05/2024          Zápis 09/2023

Zápis 09/2022             Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Martin Kupčo ml.

Zápis 09/2023                  Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                  Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Ján Jakubčo

Zápis 10/2022                           Zápis 05/2022

SVK zástupca - Ján Jakubčo

Zápis 10/2022                  Zápis 05/2022

SVK zástupca - Ján Jakubčo

Zápis 10/2022                         Zápis 05/2022

SVK zástupca - Martin Kupčo ml.

Zápis 09/2024                   Zápis 05/2024

Zápis 09/2023                   Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                   Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Janka Gantnerová

Zápis 09/2024

Zápis 05/2024                   Zápis 05/2023                    Zápis 09/2023

Zápis 09/2022 #2             Zápis 09/2022 #1                Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Pavol Chovaňák

Zápis 09/2023

Zápis 09/2022                          Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Ondrej Tuka

Zápis 09/2023                               Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                               Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Matúš Jančík

Zápis 09/2023                             Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                              Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

.

SVK zástupca - Ondrej Tuka

Zápis 09/2023                           Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                           Zápis 05/2022

Zápis 09/2021

SVK zástupca - Ivana Mrázová

Zápis 09/2023

Zápis 09/2022                        Zápis 05/2022

Zápis 10/2021

SVK zástupca - Matúš Jančík

Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                     

Zápis 05/2021

SVK zástupca - Ivana Mrázová

Zápis 09/2023                               Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                               Zápis 05/2022

Zápis 09/2021

SVK zástupca - Ondrej Tuka

Zápis 09/2023                             Zápis 05/2023

Zápis 09/2022                             Zápis 05/2022

Zápis 05/2021

 

SVK zástupca - Ján Jakubčo

Zápis 10/2022                             Zápis 05/2022

Štatút komisie športových klubov ZSL (OKŠK)

Predseda – Vladimíra GOŇOVÁ – vladka.gonova@gmail.com

Člen:  Adrián Kapustík (SJ, NC)

Štatút komisie pre kvalifikačné a nominačné kritériá ZSL (OKKNK)

Predseda – Roman MURÍN – romanmurin@yahoo.com

Člen:  Janka Gantnerová (AL)

Člen:  Matej Gemza (AL)

Člen:  František Vavrinčík (SJ, NC)

Člen:  Ivan Hudáč (CC)

2.OKS – zápis 29.04.2023

1.OKS – zápis 03.11.2022

Štatút komisie pre súťaže ZSL (OKS)

Predseda – Janka ŠTAFFENOVÁ – janka.staffenova@zsl.sk

Člen:  Jaromír Midriak (AL)

Člen:  Peter Stano (SJ, NC)

Člen:  Peter Lengyel (FS)

Člen:  Martin Mlynár (CC)

Štatút zdravotnej komisie ZSL (OZK)

Predseda – Jana ZEMANKOVÁ – jzemankova@hotmail.com

Člen:  Kristián Piovarči

Člen:  Michal Murárik

Štatút komisie Masters ZSL (OKMa)

Predseda – Richard KRÁLIK – risokralik@centrum.sk

Člen:  Ján Holiga (CC)

Člen:  Pavel Krasuľa (AL)

Člen:  Igor Pohle (SJ, NC)

Člen:  Vladimír Ternavský (AL)

Člen:  Michal Jurčo (CC)

Člen:  Darina Kubeková (ex-officio FIS)

Štatút komisie rozhodcov ZSL (OKR)

Predseda – Martin KUPČO ml. – kupco@esl.sk

Člen:  Matúš Jančík (CC)

Člen:  Kristián Tomančík (SNB)

Člen:  Petra Gantnerová (AL)

Člen:  Peter Stano (SJ, NC)

Člen:  neobsadené (GS)

Člen: neobsadené (AKL)

Štatút komisie rodičov neplnoletých športovcov ZSL (OKRNŠ)

Predseda – Nikola CHOVANČEKOVÁ – n.ferancova@gmail.com

Člen:  Michal Straka (CC)

Člen:  Peter Lepej (GS)

Člen:  Peter Polák (AL)

Ivan BOLEDOVIČ – kontrolór a predseda   
kontrolor@zsl.sk

ivan.boledovic@seznam.cz
+421 905 645 121

Mgr. Peter VARGA – podpredseda

Mgr. Martin GAVALIER  3. člen 

Marek BALÁŽ 4. člen 

Kontrolno-revízna komisia ZSL je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL plní úlohu pomocného orgánu pre Kontrolóra ZSL a je oprávnená najmä:
a) kontrolovať  plnenie úloh orgánov ZSL, ktoré im boli uložené uzneseniami  Konferencie ZSL,
b) kontrolovať  plnenie dlhodobých zámerov činnosti Výkonného výboru ZSL,
c) kontrolovať  hospodárenie a plnenie rozpočtu ZSL a dozerať na dodržiavanie finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonávať revíziu záverečnej bilancie a vyhotoviť o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí Výkonného výboru ZSL a Konferencii ZSL,
d) kontrolovať hospodárnosť lyžiarskych podujatí usporiadaných a spolufinancovaných z prostriedkov ZSL,
e) kontrolovať  dodržiavanie Stanov ZSL a riešiť podnety členov ZSL týkajúcich sa prípadov porušovania Stanov ZSL a ostatných predpisov ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Kontrolno-revíznej komisie ZSL je päť (5) rokov.

Ing. Martin ŠARÍK – predseda

dkpredseda@zsl.sk

Mgr. Alexandra MADROVÁ – podpredseda

Meno Priezvisko – 3. člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Disciplinárna komisia ZSL je prvostupňovým orgánom zabezpečenia disciplíny ZSL, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov ZSL, FIS, rozhodnutí orgánov ZSL, FIS a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Disciplinárnej komisie  ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a tretieho člena Disciplinárnej komisie ZSL je štvorročné.

zápisnice

JUDr. Adam VOZÁR – predseda
orspredseda@zsl.sk

Ing. Martin BOROVSKÝ – podpredseda

Andrej ŽIDEK – 3. člen

Orgán ZSL pre riešenie sporov rozhoduje spory, ktoré vznikajú  pri športovej  činnosti ZSL a osôb s jeho príslušnosťou, a to:
a) spory vznikajúce v súvislosti so športovou činnosťou ZSL a osôb s jej  príslušnosťou,
b) preskúmava rozhodnutia orgánov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL,
c) preskúmava súlad predpisov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL so Stanovami ZSL v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie záväzná, a to na základe predpisov ZSL a/alebo predpisov športovej organizácie s príslušnosťou k ZSL.

Svoju pôsobnosť vykonáva Orgán ZSL pre riešenie sporov nezávisle od  iných orgánov  ZSL.  Orgán ZSL pre riešenie sporov vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s predpismi ZSL, predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní  zásad spravodlivého procesu a dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch  alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Orgán ZSL pre riešenie sporov má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu orgánu volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena orgánu volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Orgánu ZSL pre riešenie sporov je štvorročné.

zápisnice