ZVäZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA / SKI ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Základné informácie a kontakty

Fakturačné údaje

Sídlo:
Páričkova 1101/27, 821 08, Bratislava, Ružinov

IČO:
50 671 669

DIČ:
2121208595

DIČ DPH:
Nie je platcom DPH.

Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: zapísaná v registri OZ MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-50466.

Informácie o ZSL podľa §81 Zákona o športe

 

Bankové účty

Verejné zdroje:
SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Národný športový projekt:
SK65 0900 0000 00XX XXXX XXXX

Príspevok uznanému športu:
SK65 0900 0000 00XX XXXX XXXX

Sponzorské zdroje reprezentácie:
SK65 0900 0000 00XX XXXX XXXX

Vzdelávanie:
SK29 0900 0000 0051 7719 0084

Prevádzka:
SK65 0900 0000 0051 8187 6767

Na stiahnutie

Logo v krivkách

Logo ZSL v krivkách (bez nápisu) – formát .ai

Logo ZSL v krivkách (s nápisom) – formát .ai

Konferencia ZSL je najvyšší rozhodovací orgán.

Delegátmi Konferencie ZSL sú riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov. Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom.

Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne najmenej 50 športovcov  – členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov.

Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne najmenej 20 športových odborníkov  – členov ZSL  alebo záujmová organizácia športových odborníkov.

Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho výkonom funkcie v orgáne ZSL.

Konferencie sa môžu zúčastniť okrem delegátov Prezident, Výkonný viceprezident, členovia Výkonného výboru, Kontrolór, predseda a členovia Správnej rady,  členovia Disciplinárnej komisie  a iní hostia na základe pozvania Výkonného výboru, alebo Viceprezidenta a to bez práva hlasovať, tiež  nezávislý pozorovateľ v prípade, ak ho určí Ministerstvo školstva SR na žiadosť člena ZSL.  V prípade, že niektorá z týchto osôb bude voleným delegátom právo hlasovať jej patrí.

zápisnice

Peter Planý – predseda

Václav Klein – podpredseda

 

Martin Liptaj – člen

Meno a Priezvisko – člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno a Priezvisko – člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Správna rada je orgánom ZSL, ktorý posudzuje činnosti ZSL v súlade s poslaním ZSL a s prihliadnutím na stanovené ciele v pláne činnosti a finančnom pláne, navrhuje zmeny, úpravy a doplnenia týchto plánov, posudzuje ich plnenie za predchádzajúce obdobie a prostredníctvom svojho zástupcu vo Výkonnom výbore ZSL navrhuje Výkonnému výboru ZSL opatrenia na nápravu nedostatkov. Správna rada ZSL nenahrádza kontrolný orgán ZSL a nemôže si uplatňovať právomoci kontrolného orgánu.

Členov Správnej rady ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

Správna rada ZSL má päť (5) členov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky, a to v nasledovnom členení:

  • 1.až 3. člen Správnej rady ZSL sú traja (3) volení zástupcovia z prvých desiatich najväčších finančných prispievateľov na činnosť ZSL.
  • 4. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov medailistov na Majstrovstvách sveta v olympijských disciplínach, alebo z radov medailistov zo Zimných olympijských hier, pričom nesmie v dobe pôsobenia v Správnej rade ZSL vykonávať aktívnu vrcholovú športovú činnosť.
  • 5. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov zmluvných partnerov ZSL prevádzkujúcich športovú infraštruktúru pre lyžovanie s platnou FIS homologizáciou v niektorej z olympijských disciplín lyžovania.

Ing. Ján Krajčík – prezident
jan.krajcik@zsl.sk

JUDr. Jana Palovičová – kooptovaný člen
jana.palovicova@zsl.sk

Martin Paško – 3. člen výboru
martin.pasko@zsl.sk

Meno a Priezvisko – zástupca športovcov
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno a Priezvisko – zástupca šport. odborníkov
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Výkonný výbor ZSL je najvyšším výkonným orgánom ZSL pre riadenie lyžiarskych športov. Výkonný výbor ZSL rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi ZSL zverené do právomoci Konferencie ZSL alebo iného orgánu ZSL.

Výkonný výbor ZSL je šesťčlenný, zložený z:
a) prezidenta,
b) viceprezidenta,
c) člena výboru pre rozvoj,
d) zástupcu športovcov,
e) zástupcu športových odborníkov,
f) zástupcu Správnej rady ZSL.

Členov Výkonného výboru ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

zápisnice
Radovan Cagala

Ing. Radovan Cagala – generálny sekretár
radovan.cagala@zsl.sk
+421 905 641 479

Mgr. Roman Hanzel – operačný riaditeľ
roman.hanzel@zsl.sk
+421 917 905 248

Vedúci kancelárie
sekretariat@zsl.sk
+421 907 107 943

Monika Hedviga Aninová – správa webu a SportNet
monika.aninova@zsl.sk
+421 915 426 927

Jaroslava Senčeková – matrika a licencie
registracia@zsl.sk | jarka.sencekova@zsl.sk
+421 915 074  667

Michaela Grendelová & Elen Smrigová – PR & média
grendelova@sprmedia.eu | smrigova@sprmedia.eu
+421 911 101 801 | +421 904 464 169

Justina Kalamenová – grafický dizajn
justina.kalamenova@zsl.sk
+421 918 567 705

Sekcia alpských disciplín (zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie, telemarkové lyžovanie)

Bc. Janka Štaffenová – manažér a predseda výboru (poverená riadením)
janka.staffenova@zsl.sk
+421 907 422 162

Sekcia severských disciplín (behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia)

Ondrej Tuka – manažér a predseda výboru (poverený riadením)
ondrej.tuka@zsl.sk
+421 910 357 431

František Vavrinčík – skoky na lyžiach, severská kombinácia
frantisek@vavrincik.eu
+421 905 650 020

Meno Priezvisko 
alpine@zsl.sk
+421 000 000 000

Bc. Ivana Mrázová – severské disciplíny         
nordic@zsl.sk
+421 940 538 922

Mgr. Ján Jakubčo – moderné disciplíny  
jan.jakubco@zsl.sk
+421 918 359 589

Meno, Priezvisko – MTZ & Ski pool          
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko – vedúci
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Lukáš Nemčík realizácia
lukas.nemcik@zsl.sk
+421 907 158 448

Jaroslava Senčeková – realizácia   
jarka.sencekova@zsl.sk
+421 915 074 667

Meno Priezvisko – alpské disciplíny
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Peter Lengyel – moderné disciplíny
peter.lengyel@zsl.sk
+421 919 221 515

Ondrej Tuka – severské disciplíny
ondrej.tuka@zsl.sk
+421 910 357 431

František Vavrinčík – skoky na lyžiach
frantisek.vavrincik@zsl.sk
+421 905 650 020

Meno, priezvisko – tajomník pre vzdelávanie
vzdelavanie@zsl.sk
+421 000 000

Michal Molotta – vedúci Lektorského zboru ZSL
michal.molotta@zsl.sk
+421 918 448 472

Komisia športových klubov

Štatút komisie športových klubov ZSL (OKŠK)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre kvalifikačné a nominačné kritériá

Štatút komisie pre kvalifikačné a nominačné kritériá ZSL (OKKNK)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre súťaže

Štatút komisie pre súťaže ZSL (OKS)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre metodiku a talentovanú mládež

Štatút metodickej komisie ZSL (OKM)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia zdravotná a dopingová

Štatút zdravotnej komisie ZSL (OZK)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia telesne znevýhodnených športovcov

Štatút komisie telesne znevýhodnených športovcov ZSL (OKTZŠ)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia Masters

Štatút komisie Masters ZSL (OKMa)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rozhodcov

Štatút komisie rozhodcov ZSL (OKR)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rodičov neplnoletých športovcov

Štatút komisie rodičov neplnoletých športovcov ZSL (OKRNŠ)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

zápisnice

Ivan Boledovič – kontrolór a predseda   
ivan.boledovic@seznam.cz
+421 905 645 121

Meno, Priezvisko  podpredseda 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko  3. člen 
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Kontrolno-revízna komisia ZSL je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL plní úlohu pomocného orgánu pre Kontrolóra ZSL a je oprávnená najmä:
a) kontrolovať  plnenie úloh orgánov ZSL, ktoré im boli uložené uzneseniami  Konferencie ZSL,
b) kontrolovať  plnenie dlhodobých zámerov činnosti Výkonného výboru ZSL,
c) kontrolovať  hospodárenie a plnenie rozpočtu ZSL a dozerať na dodržiavanie finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonávať revíziu záverečnej bilancie a vyhotoviť o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí Výkonného výboru ZSL a Konferencii ZSL,
d) kontrolovať hospodárnosť lyžiarskych podujatí usporiadaných a spolufinancovaných z prostriedkov ZSL,
e) kontrolovať  dodržiavanie Stanov ZSL a riešiť podnety členov ZSL týkajúcich sa prípadov porušovania Stanov ZSL a ostatných predpisov ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Kontrolno-revíznej komisie ZSL je päť (5) rokov.

Meno Priezvisko – predseda
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno Priezvisko – podpredseda
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno Priezvisko – 3. člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Disciplinárna komisia ZSL je prvostupňovým orgánom zabezpečenia disciplíny ZSL, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov ZSL, FIS, rozhodnutí orgánov ZSL, FIS a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Disciplinárnej komisie  ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a tretieho člena Disciplinárnej komisie ZSL je štvorročné.

zápisnice

Meno Priezvisko – predseda
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno Priezvisko – podpredseda
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Meno Priezvisko – 3. člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Orgán ZSL pre riešenie sporov rozhoduje spory, ktoré vznikajú  pri športovej  činnosti ZSL a osôb s jeho príslušnosťou, a to:
a) spory vznikajúce v súvislosti so športovou činnosťou ZSL a osôb s jej  príslušnosťou,
b) preskúmava rozhodnutia orgánov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL,
c) preskúmava súlad predpisov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL so Stanovami ZSL v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie záväzná, a to na základe predpisov ZSL a/alebo predpisov športovej organizácie s príslušnosťou k ZSL.

Svoju pôsobnosť vykonáva Orgán ZSL pre riešenie sporov nezávisle od  iných orgánov  ZSL.  Orgán ZSL pre riešenie sporov vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s predpismi ZSL, predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní  zásad spravodlivého procesu a dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch  alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Orgán ZSL pre riešenie sporov má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu orgánu volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena orgánu volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Orgánu ZSL pre riešenie sporov je štvorročné. 

zápisnice