ZVäZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA / SKI ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Základné informácie a kontakty

Fakturačné údaje

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava

IČO: 50 671 669  |  DIČ: 2121208595  |  ZSL o. z. nie je platcom DPH


Sídlo a doručovacia adresa písomnosti

Galvaniho 16617/17A, 821 04 Bratislava


Dodacia adresa pre tovary (sklad ZSL)

Zápotockého 44, 031 01 Liptovský Mikuláš


Zväz slovenského lyžovania je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: zapísaná v registri OZ MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-50466.

Informácie o ZSL podľa §81 Zákona o športe


Bankové účty

Verejné zdroje:
SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Národný športový projekt:
SK65 0900 0000 00XX XXXX XXXX

Príspevok uznanému športu:
SK72 0900 0000 0051 8522 2656

Sponzorské zdroje reprezentácie:
SK65 0900 0000 00XX XXXX XXXX

Vzdelávanie:
SK29 0900 0000 0051 7719 0084

Prevádzka:
SK65 0900 0000 0051 8187 6767


Na stiahnutie

Logo v krivkách

Logo ZSL v krivkách (bez nápisu) – formát .ai

Logo ZSL v krivkách (s nápisom) – formát .ai

Konferencia Zväzu slovenského lyžovania je najvyšší rozhodovací orgán.

Delegátmi Konferencie ZSL sú riadni členovia a zástupcovia športovcov a športových odborníkov. Každý riadny člen má na Konferencii ZSL jedného delegáta s jedným hlasom.

Delegátom konferencie ZSL je aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne najmenej 50 športovcov  – členov ZSL alebo záujmová organizácia športovcov.

Delegátom Konferencie ZSL je aj jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne najmenej 50 športových odborníkov  – členov ZSL  alebo záujmová organizácia športových odborníkov.

Pokiaľ individuálny člen ZSL je členom Rady FIS (FIS Council), alebo členom Výkonného výboru SOŠV, alebo členom Výkonného výboru SPV, tento člen je ex-officio členom Konferencie ZSL, ktorý má hlasovacie právo s jedným (1) hlasom. 

Delegátom Konferencie nesmie byť člen orgánu ZSL  len v súvislosti  s jeho výkonom funkcie v orgáne ZSL.

Konferencie sa môžu zúčastniť okrem delegátov Prezident, Výkonný viceprezident, členovia Výkonného výboru, Kontrolór, predseda a členovia Správnej rady,  členovia Disciplinárnej komisie  a iní hostia na základe pozvania Výkonného výboru, alebo Viceprezidenta a to bez práva hlasovať, tiež  nezávislý pozorovateľ v prípade, ak ho určí Ministerstvo školstva SR na žiadosť člena ZSL.  V prípade, že niektorá z týchto osôb bude voleným delegátom právo hlasovať jej patrí.


 

Peter Planý – predseda

Václav Klein – podpredseda

Martin Liptaj – člen

Meno a Priezvisko – člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Správna rada je orgánom ZSL, ktorý posudzuje činnosti ZSL v súlade s poslaním ZSL a s prihliadnutím na stanovené ciele v pláne činnosti a finančnom pláne, navrhuje zmeny, úpravy a doplnenia týchto plánov, posudzuje ich plnenie za predchádzajúce obdobie a prostredníctvom svojho zástupcu vo Výkonnom výbore ZSL navrhuje Výkonnému výboru ZSL opatrenia na nápravu nedostatkov. Správna rada ZSL nenahrádza kontrolný orgán ZSL a nemôže si uplatňovať právomoci kontrolného orgánu.

Členov Správnej rady ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

Správna rada ZSL má päť (5) členov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky, a to v nasledovnom členení:

  • 1.až 3. člen Správnej rady ZSL sú traja (3) volení zástupcovia z prvých desiatich najväčších finančných prispievateľov na činnosť ZSL.
  • 4. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov medailistov na Majstrovstvách sveta v olympijských disciplínach, alebo z radov medailistov zo Zimných olympijských hier, pričom nesmie v dobe pôsobenia v Správnej rade ZSL vykonávať aktívnu vrcholovú športovú činnosť.
  • 5. člen Správnej rady ZSL je jeden (1) volený zástupca z radov zmluvných partnerov ZSL prevádzkujúcich športovú infraštruktúru pre lyžovanie s platnou FIS homologizáciou v niektorej z olympijských disciplín lyžovania.

Ing. Martin Paško – prezident
martin.pasko@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov a medzinárodných vzťahov

JUDr. Jana Palovičová – viceprezident
jana.palovicova@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a
domácich podujatí

Ing. Ján Krajčík – člen VV ZSL
jan.krajcik@zsl.sk

člen VV-ZSL pre záležitosti štátnych úradov, medzinárodných vzťahov a rozvoj

Peter Bendik ml. – člen VV ZSL, zástupca športovcov
peter.bendik@zsl.sk
člen VV-ZSL pre reprezentáciu a talentovanú mládež

Michal Molotta – člen VV ZSL, zástupca šport. odborníkov
michal.molotta@zsl.sk
člen VV-ZSL pre vzdelávanie a školský šport

Václav Klein – člen VV ZSL, zástupca Správnej rady
vaclav.klein@gmail.com
člen VV-ZSL pre vzťahy s vlastníkmi športovej infraštruktúry, rozvoj

športu, reprezentáciu a talentovanú mládež

Výkonný výbor ZSL je najvyšším výkonným orgánom ZSL pre riadenie lyžiarskych športov. Výkonný výbor ZSL rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi ZSL zverené do právomoci Konferencie ZSL alebo iného orgánu ZSL.

Výkonný výbor ZSL je šesťčlenný, zložený z:
a) prezidenta,
b) viceprezidenta,
c) člena výboru pre rozvoj,
d) zástupcu športovcov,
e) zástupcu športových odborníkov,

f) zástupcu Správnej rady ZSL.

Členov Výkonného výboru ZSL volí Konferencia ZSL a ich funkčné obdobie je štyri (4) roky.

 

Predpis o elektronickom hlasovaní orgánov ZSL

Rokovací poriadok VV-ZSL

zápisnice
Radovan Cagala

Ing. Radovan Cagala – Generálny sekretár
radovan.cagala@zsl.sk
+421 905 641 479

Mgr. Roman Hanzel – Operačný riaditeľ
roman.hanzel@zsl.sk
+421 917 905 248

Mgr. Ivana Štefančová – Vedúca kancelárie
ivana.stefancova@zsl.sk
+421 948 182 224

Diana Buričinová – Administratívny pracovník
sekretariat@zsl.sk
+421 911 632 688

Jaroslava Senčeková – registrácia a matrika
registracia@zsl.sk
+421 915 074  667

Michaela Grendelová – PR & média
grendelova@sprmedia.eu
+421 911 101 801 

Elen Smrigová – PR & média
smrigova@sprmedia.eu 
+421 904 464 169

Zuzana Senčeková – alpské disciplíny
alpine@zsl.sk
+421 908 848 468

Mgr. Ivana Mrázová – severské disciplíny         
nordic@zsl.sk
+421 940 538 922

Mgr. Ján Jakubčo – moderné disciplíny  
freestyle@zsl.sk
+421 918 359 589

Meno, Priezvisko – MTZ & Ski pool          
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno, Priezvisko – vedúci
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Meno Priezvisko – realizácia   
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 000 000 000

Mgr. Pavol Chovaňák, PhD. – alpské disciplíny
pavol.chovanak@zsl.sk

+421 917 448 364

Meno Priezvisko – moderné disciplíny
@zsl.sk
+421 000 000 000

Ondrej Tuka – severské disciplíny
ondrej.tuka@zsl.sk
+421 910 357 431

František Vavrinčík – skoky na lyžiach
frantisek.vavrincik@zsl.sk
+421 905 650 020

Michal Molotta – vedúci Lektorského zboru ZSL
michal.molotta@zsl.sk

Mgr. Andrea Lacková – tajomník Lektorského zboru ZSL

andrea.lackova@zsl.sk
vzdelavanie@zsl.sk

Lektorský zbor ZSL

Komisia športových klubov

Štatút komisie športových klubov ZSL (OKŠK)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre kvalifikačné a nominačné kritériá

Štatút komisie pre kvalifikačné a nominačné kritériá ZSL (OKKNK)

Predseda: 

Roman Murín                                                            romanmurin@yahoo.com                 

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre súťaže

Štatút komisie pre súťaže ZSL (OKS)

Predseda: 

Janka Štaffenová                                                     janka.staffenova@zsl.sk                 

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia pre metodiku a talentovanú mládež

Štatút metodickej komisie ZSL (OKM)

Predseda: 

Dušan Šimo                                                               dusansimo@gmail.com                

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia zdravotná a dopingová

Štatút zdravotnej komisie ZSL (OZK)

Predseda:  meno a priezvisko                                meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia telesne znevýhodnených športovcov

Štatút komisie telesne znevýhodnených športovcov ZSL (OKTZŠ)

Predseda: 

Martin Makovník                                                      martinmakovnik@gmail.com                

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia Masters

Štatút komisie Masters ZSL (OKMa)

Predseda: 

Richard Králik                                                           risokralik@centrum.sk                 

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rozhodcov

Štatút komisie rozhodcov ZSL (OKR)

Predseda: 

Martin Kupčo ml.                                                     kupco@esl.sk                

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Komisia rodičov neplnoletých športovcov

Štatút komisie rodičov neplnoletých športovcov ZSL (OKRNŠ)

Predseda: 

Nikola Chovančeková                                              n.ferancova@gmail.com                 

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

Člen:  meno a priezvisko                                         meno.priezvisko@doména.sk                 +421

zápisnice

Ivan Boledovič – kontrolór a predseda   
kontrolor@zsl.sk
+421 905 645 121

Mgr. Peter Varga – podpredseda

 

Mgr. Martin Gavalier  3. člen 

Kontrolno-revízna komisia ZSL je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL plní úlohu pomocného orgánu pre Kontrolóra ZSL a je oprávnená najmä:
a) kontrolovať  plnenie úloh orgánov ZSL, ktoré im boli uložené uzneseniami  Konferencie ZSL,
b) kontrolovať  plnenie dlhodobých zámerov činnosti Výkonného výboru ZSL,
c) kontrolovať  hospodárenie a plnenie rozpočtu ZSL a dozerať na dodržiavanie finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonávať revíziu záverečnej bilancie a vyhotoviť o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí Výkonného výboru ZSL a Konferencii ZSL,
d) kontrolovať hospodárnosť lyžiarskych podujatí usporiadaných a spolufinancovaných z prostriedkov ZSL,
e) kontrolovať  dodržiavanie Stanov ZSL a riešiť podnety členov ZSL týkajúcich sa prípadov porušovania Stanov ZSL a ostatných predpisov ZSL.

Kontrolno-revízna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Kontrolno-revíznej komisie ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Kontrolno-revíznej komisie ZSL je päť (5) rokov.

MUDr. Jozef Botka – predseda

dkpredseda@zsl.sk

Mgr. Alexandra Madrová – podpredseda

Meno Priezvisko – 3. člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Disciplinárna komisia ZSL je prvostupňovým orgánom zabezpečenia disciplíny ZSL, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov ZSL, FIS, rozhodnutí orgánov ZSL, FIS a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia ZSL má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie ZSL volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena Disciplinárnej komisie  ZSL volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a tretieho člena Disciplinárnej komisie ZSL je štvorročné.

zápisnice

JUDr. Adam Vozár – predseda
orspredseda@zsl.sk  

Ing. Martin Borovský – podpredseda

Meno Priezvisko – 3. člen
meno.priezvisko@zsl.sk
+421 900 000 000

Orgán ZSL pre riešenie sporov rozhoduje spory, ktoré vznikajú  pri športovej  činnosti ZSL a osôb s jeho príslušnosťou, a to:
a) spory vznikajúce v súvislosti so športovou činnosťou ZSL a osôb s jej  príslušnosťou,
b) preskúmava rozhodnutia orgánov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL,
c) preskúmava súlad predpisov športových organizácií s príslušnosťou k ZSL so Stanovami ZSL v časti, ktorá je pre tieto športové organizácie záväzná, a to na základe predpisov ZSL a/alebo predpisov športovej organizácie s príslušnosťou k ZSL.

Svoju pôsobnosť vykonáva Orgán ZSL pre riešenie sporov nezávisle od  iných orgánov  ZSL.  Orgán ZSL pre riešenie sporov vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s predpismi ZSL, predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní  zásad spravodlivého procesu a dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch  alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Orgán ZSL pre riešenie sporov má troch (3) členov. Predsedu a podpredsedu orgánu volí a odvoláva Konferencia ZSL. Tretieho člena orgánu volí Výkonný výbor ZSL. Funkčné obdobie členov Orgánu ZSL pre riešenie sporov je štvorročné. 

zápisnice