Poistenie členov zsl, o.z.

Cestovné poistenie počas zahraničných ciest

Náklady na zásah Horskej záchrannej služby (HZS) na území SR

Poistiteľ: MetLife Europe Insurance d.a.c.

Územná platnosť: Európa a zásah horskej služby na území SR.

Poistené osoby: Všetky osoby uvedené v evidencii poistených osôb, zároveň mladšie ako 70 rokov.

Začiatok poistenia: určuje si každý klub individuálne, najskôr však deň nasledujúci po prijatí do poisťovne (jednoducho teda viete dopoistiť akéhokoľvek člena pristupujúceho do klubu počas rozbehnutého roka).

Spôsob nahlasovania: kompletným vyplnením priloženej tabuľky.

Ukončenie poistenia: opätovne vyplnenou tabuľkou s dátumom ukončenia poistenia člena.

Ročné poistné na člena: 50,- € ročne.

Sumu za všetkých členov v tabuľke: 50,- € x počet členov… zasielate na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675