Poistenie členov zsl, o.z.

Cestovné poistenie počas zahraničných ciest a náklady na zásah Horskej záchrannej služby na území SR

Poistiteľ: STARR Europe Insurance Ltd.

Predmet poistenia: Poistenie sa vzťahuje aj na zimné športy resp. rizikové alebo výkonnostné športy vrátane tréningov, sústredení, v rámci prípravy na súťaže, alebo v rámci súťaže profesionálne aj amatérsky.

V poistení je zahrnuté:

Poistenie liečebných nákladov: 250.000 €

Limit na akútne zubné ošetrenie: 300 €

Limit na akútne zubné ošetrenie po úraze: 10.000 €

Poistenie asistenčných služieb: 250.000 € (24 hodinová služba, poistenie nákladov na prevoz poistenej osoby do domovskej krajiny, lekársky personál, lekárske odporúčania, priama úhrada nákladov asistenčnou službou, letecká ambulancia, zaistenie liekov pre naliehavé prípady, víza a očkovanie, poradenstvo pri strate batožiny, cestovného pasu a cestovných dokladov, prenos núdzových správ, zabezpečenie návštevy, zabezpečenie návratu detí)

Poistenie zodpovednosti za škody na majetku: 33.500 €

Poistenie zodpovednosti za škody na zdraví: 66.500 €

Poistenie horskej záchrany mimo SR: 100.000 €

Územná platnosť: Európa a zásah horskej služby na území SR.

Poistené osoby: Všetky osoby uvedené v evidencii poistených osôb, zároveň mladšie ako 70 rokov.

Začiatok poistenia: Poistenie je platné najskôr od 10.08. kalendárneho roka, najskôr však deň nasledujúci po prijatí do poisťovne (jednoducho teda viete dopoistiť akéhokoľvek člena pristupujúceho do klubu počas rozbehnutého roka).

 

Poistné krytie začína okamihom prekročenia štátnej hranice štátu poisteným, v ktorom poistený je poistený v systéme verejného zdravotného poistenia, pri ceste do zahraničia, najskôr však v prvý deň platnosti poistenia.

Koniec poistenia: Poistenie je platné vždy do 09.08. nasledujúceho kalendárneho roka.

Poistné krytie končí okamihom opätovného prekročenia štátnej hranice štátu poisteným, v ktorom poistený je poistený v systéme verejného zdravotného poistenia, pri návrate zo zahraničia, najneskôr však uplynutím 365. dňa od nástupu na cestu a najneskôr ukončením platnosti poistenia.

Spôsob nahlasovania: kompletným vyplnením priloženej tabuľky. Takto vyplnenú tabuľku pošlite prosím na adresu sekretariat@zsl.sk 

 

Ukončenie poistenia: opätovne vyplnenou tabuľkou s dátumom ukončenia poistenia člena.

Ročné poistné na člena:                     45,- € ročne.

Sumu za všetkých členov v tabuľke: 45,- € x počet členov posielate na účet ZSL: SK11 0900 0000 0051 5629 7675

Pre identifikáciu platby do poznámky prosím uveďte „názov klubu-poistenie členov klubu“.