vzdelávanie - faq

Vaše najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne na jednom mieste.

Celosvetové skúsenosti a zapálenie pre snežné športy robia z Lektorského zboru ZSL najlepšiu voľbu ako sa stať inštruktorom, trénerom alebo rozhodcom a vstúpiť do nášho sveta s najkrajšou kanceláriou. Najkvalitnejší lektorský tím vznikol spojením bývalých akreditovaných vzdelávacích stredísk a ponúka najvyššiu dostupnú kvalitu vzdelávania v lyžiarskych športoch.

Môže. Takisto môže vydávať licencie inštruktorov, trénerov a rozhodcov lyžovania a snowboardingu.

Ak sa chcete plnohodnotne venovať tomuto zamestnaniu, ideálne je prihlásiť sa na Kurz inštruktora lyžovania I. kvalifikačného stupňa (IAD 1) , Kurz inštruktora snowboardingu I. kvalifikačného stupňa (ISB 1) alebo Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa (IAD 1 + ISB 1). Avšak ktorémukoľvek z uvedených kurzov musí predchádzať absolvovanie „Všeobecnej časti“ , ktorá je organizovaná našimi partnermi z vysokých škôl. Aktuálny rozpis kurzov môžete nájsť na podstránke „KURZY“.

Ak ešte nie ste plne rozhodnutí, je možnosť si spraviť Kurz animátora lyžovania, ktorý je lacnejší, kratší a nevyžaduje absolvovanie všeobecnej časti.

Predmet kurzu je určený Zákonom o športe č. 440/2015 a vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
Aby absolvent kurzu mohol byť zaradený do registra športových odborníkov, kurz musí byť organizovaný v súlade s uvedeným zákonom a uvedenou vyhláškou. Zároveň sa od absolventa kurzu vyžaduje aby mal nielen praktické znalosti a zručnosti získané absolvovaním špeciálnej časti, ale aby danej problematike skutočne rozumel a mal teda aj teoretické znalosti nadobudnuté zo všeobecnej časti. A práve na základe týchto dôvodov je kurz rozdelený na dve časti – všeobecnú a špeciálnu. Špeciálnej (praktickej) časti kurzu sa nemôžete zúčastniť bez absolovania všeobecnej (teoretickej) časti. Zo zákona vyplýva, že organizátorom všeobecnej časti (teoretickej) môže byť len vysoká škola. Aktuálny zoznam kurzov našich univerzitných partnerov nájdete na webovom sídle Prešovskej univerzity v Prešove alebo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Áno. Jedná sa o efektívnejšie využitie vašich financií a času a pre vášho zamestnávateľa v lyžiarskej škole máte širšie využitie.

Kurz animátora lyžovania je určený predovšetkým osobám mladším ako 18 rokov, ktoré majú záujem pracovať v lyžiarskej škole alebo aj starším osobám pracujúcim výhradne s deťmi v lyžiarskej škôlke. Podľa zákona o športe sa osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez úspešne ukončeného stredoškolského vzdelania nemôžu stať odborníkmi v športe. Práve tento kurz je cesta ako sa zamestnať v lyžiarskej škole pred dovŕšením dospelosti. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky pre záujemcov vo veku 16 až 18 rokov je vyplnené tlačivo „Súhlas zákonného zástupcu“ (STIAHNÚŤ TLAČIVO).Platnosť certifikátu z tohto kurzu sú dva roky. Tento kurz sa nedá obnoviť, po uplynutí platnosti musí uchádzač absolvovať kurz inštruktora lyžovania I. stupňa.

Licencia vydaná ZSL je platná štyri (4) roky okrem kurzov animátora lyžovania.

Kurz inštruktora lyžovania, snowboardingu alebo duálny kurz je možné absolvovať od vekovej hranice 18 rokov (podmienkou je úspešne absolvované stredoškolské vzdelanie). Tieto kritéria vyplývajú z aktuálneho výkladu zákona o športe.

Pre záujemcov starších ako 16 rokov alebo záujemcov bez úspešne ukončeného stredoškolského vzdelania ponúkame kurz animátora.

Ceny kurzov začínajú od 156 EUR.

Na kurze sa naučíte, ako učiť klientov lyžovať alebo snowboardovať, ako ich motivovať k pestovaniu snežných športov, základy histórie športu, základy športovej prípravy a získate s tým súvisiace zručnosti.

Kurzy bývajú v priemere tri až štyrikrát za zimnú sezónu, niektoré aj častejšie.

Práca v lyžiarskej škole zahŕňa výuku klientov tak domácich, ako aj zahraničných, preto je v tomto povolaní obzvlášť žiadúce ovládať cudzie jazyky – nepotrebujete ho ovládať plynule, ale základná komunikácia sa bude vyžadovať, resp. sa ju v priebehu kurzu naučíte.

Základný predpoklad je vedieť komfortne zjazdiť „červenú” zjazdovku na lyžiach, resp. na snowboarde.

Je možnosť ísť na iný kurz organizovaný počas sezóny – napríklad v januári, alebo marci. Najžiadanejšie kurzy sa realizujú viackrát v roku. Ďalšou možnosťou je absolvovanie Kurzu animátora lyžovania.

Samozrejme. Licenciu vydávame dvojjazyčne (v slovenskom aj anglickom jazyku).

Áno. Avšak tu je dôležité vysvetliť si základné pojmy. Podľa donedávna platných akreditácií Vám Vaša nadobudnutá licencia platí 4 roky. To znamená, že ak ste úspešne ukončili kurz v mimo ZSL v decembri 2019 a licencia Vám bola vydaná v decembri 2019, táto licencia platí do decembra 2023.

Aby Vám platila licencia aj po decembri 2023, musíte v ZSL absolvovať DOŠKOĽOVACÍ KURZ. Kritéria pre absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre záujemcov s licenciami SAPUL, SLA alebo Snowline sú nasledovné:
Snowline – licencia vydaná do 30.9.2020
SLA – licencia vydaná do 1.12.2020
Sapul – licencia vydaná do 5.10.2021

Pokiaľ máte licenciu z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelávaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility tohto vzdelávania.
Po úspešnom absolovaní doškoľovacieho kurzu budúete držiteľom novej licencie vydanej ZSL (opäť platnej na ďalšie 4 roky).

Držitelia licencie vydanej pred decembrom 2013 musia absolovať PREŠKOĽOVACÍ KURZ. Po jeho úspešnom absolovaní budú držiteľmi novej licencie vydanej ZSL (opäť platnej na ďalšie 4 roky). Kritéria pre absolvovanie preškoľovacieho kurzu:
Držiteľ neplatnej licencie Snowline alebo SLA alebo SAPUL. Pokiaľ ste držiteľom neplatnej licencie z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelávaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility tohto vzdelávania.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ je určený pre všetkých držiteľov platnej licencie inštruktora lyžovania alebo inštruktora snowboardingu. Avšak platnosť tejto licencie je tesne pred vypršaním. Doškoľovacím kurzom si platnosť svojej licencie prolongujete na ďalšie 4 roky. Dĺžka kurzu je 2 dni. Kurz je bez skúšok.
Kritéria pre absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre záujemcov s licenciami SAPUL, SLA alebo Snowline sú nasledovné:
Snowline – licencia vydaná do 30.9.2020
SLA – licencia vydaná do 1.12.2020
Sapul – licencia vydaná do 5.10.2021
Po úspešnom absolovaní Vám bude vydaná nová licencia ZSL, platná na ďalšie 4 roky.

PREŠKOĽOVACÍ KURZ je určený pre inštruktorov lyžovania alebo inštruktorov snowboardingu, ktorí sú držiteľmi licencie vydanej pred decembrom 2013. Preškoľovacím kurzom si svoju neplatnú licenciu obnovíte a nadobudnete novú licenciu vydanú ZSL. Jej platnosť je na ďalšie 4 roky. Súčasťou kurzu sú aj záverečné skúšky, ktoré je pre obnovenie licencie nevyhnutné úspešne absolvovať. Dĺžka kurzu je 4 dni.
Kritéria pre absolvovanie preškoľovacieho kurzu:
Držiteľ neplatnej licencie Snowline alebo SLA alebo SAPUL. Pokiaľ ste držiteľom neplatnej licencie z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelávaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility tohto vzdelávania.