vzdelávanie - faq

Vaše najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne na jednom mieste.

Celosvetové skúsenosti a zapálenie pre snežné športy robia z Lektorského zboru ZSL najlepšiu voľbu ako sa stať inštruktorom, trénerom alebo rozhodcom a vstúpiť do nášho sveta s najkrajšou kanceláriou. Najkvalitnejší lektorský tím vznikol spojením bývalých akreditovaných vzdelávacích organizácií a ponúka najvyššiu dostupnú kvalitu vzdelávania v lyžiarskych športoch na Slovensku.

ZSL ako národný športový zväz v spolupráci s fakultami VŠ poskytuje vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti trénera. Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti inštruktor snežných športov (zjazdové lyžovanie, snowboarding, …) realizuje podľa predpisov medzinárodnej organizácie a národného športového zväzu, ktoré sú náročnejšie a s konkrétnejším obsahom pre inštruktorov snežných športov, preto je absolvent zapísaný ako „iný športový odborník“ – inštruktor lyžovania/snowboardingu. Vykonanie skúšky zabezpečuje podľa medzinárodných podmienok ZSL. Zväz slovenského lyžovania, takisto vydáva licencie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti – inštruktorov, trénerov a rozhodcov lyžovania a snowboardingu.

Ak sa chcete plnohodnotne venovať tomuto zamestnaniu, alebo podnikaniu – odporúčame prihlásiť sa na Vami preferovanú špecializáciu:

Kurz inštruktora zjazdového lyžovania 1.kvalifikačného stupňa (IAD 1),
Kurz inštruktora snowboardingu 1.kvalifikačného supňa (ISB 1), alebo na
Duálny kurz inštruktora zjazdového lyžovania a snowboardingu 1.kvalifikačného stupňa (Dual IAD 1/ISB 1)
.

Ak ešte nespĺňate podmienky prihlásenia sa na kurzy inštruktora (18r., ukončené SŠ vzdelanie), máte možnosť sa prihlásiť na Kurz animátora lyžovania, ktorý je cenovo prístupnejší, kratší, nevyžaduje absolvovanie všeobecnej časti a prihlásiť sa naň dá od 16r.

Organizácia športovej prípravy na nadobudnutie športovej odbornosti je určená Zákonom o športe č. 440/2015 a v prípade inštruktorov snežných športov aj podmienkami medzinárodnej asociácie.
Aby absolvent kurzu mohol byť zaradený do registra športových odborníkov, kurz musí byť organizovaný v súlade s uvedeným zákonom. Od absolventa kurzu sa teda vyžaduje aby mal nielen praktické znalosti a zručnosti získané absolvovaním špeciálnej časti, ale aby danej problematike skutočne rozumel a mal teda aj teoretické znalosti nadobudnuté absolvovaním prednášok. A práve na základe týchto dôvodov je kurz rozdelený na dve časti – špeciálnu a teoretickú.
Špeciálna časť kurzu prebieha praktickými cvičeniami v teréne a spoločnými workshopmi a seminármi v prednáškových miestnostiach. Teoretickú časť kurzu absolvujete počas prednášok v poobedných hodinách kurzu s odborne spôsobilými osobami a na záver vypracujete záverčnú prácu a skúšku z teoretickej časti.

Áno. Jedná sa o efektívnejšie využitie vašich financií a času a pre vášho zamestnávateľa v lyžiarskej škole máte širšie využitie. Je potrebné prihlásiť sa na Duálny kurz Inštruktora zjazdového lyžovania a snowboardingu 1.kvalifikačného stupňa. Daný kurz sa organizuje iba 1x za lyžiarsku sezónu a do hneď začiatkom prihlásenie je potrebné taktiež absolvovať školenie „všeobecnej časti“.

Kurz animátora lyžovania je určený predovšetkým osobám mladším ako 18 rokov, ktoré majú záujem pracovať v lyžiarskej škole ako aj starším osobám pracujúcim výhradne s deťmi v lyžiarskej škôlke. Podľa zákona o športe sa osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez úspešne ukončeného stredoškolského vzdelania nemôžu stať odborníkmi v športe. Práve tento kurz je cesta ako sa zamestnať v lyžiarskej škole pred dovŕšením dospelosti. Prihlásiť sa naň je možné po dovŕšení 16 roku života. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky pre záujemcov vo veku 16 až 18 rokov je vyplnené tlačivo „Súhlas zákonného zástupcu“ (STIAHNÚŤ TLAČIVO).Platnosť certifikátu z tohto kurzu sú dva roky. Tento kurz sa nedá obnoviť, po uplynutí platnosti musí uchádzač absolvovať kurz inštruktora zjadového lyžovania 1. kvalifikačného stupňa.

Licencia vydaná ZSL je platná štyri (4) roky od úspešného ukončenia daného kurzu. Licencie ZSL a Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vydávajú po úhrade licenčného poplatku 40€ na transparentný účet ZSL Vzdelávania a úspešnom absolvovaní špeciálnej ako aj všeobecnej časti daného kurzu ZSL. Po úhrade licenčného poplatku sa zároveň stávate členom ZSL. Po skončení platnosti danej licencie je potrebné absolvovať doškoľovací, prípadne preškoľovací kurz ZSL.
Po úspešnom absolvovaní Kurzu animátora lyžovania, ZSL vydáva Certifikát o absolvovaní kurzu, s platnosťou na dva (2) roky od úspešného absolvovania kurzu. Certifikát nie je možné prolongovať doškoľovacím/preškoľovacím kurzom. Absolvent kurzu Animátora lyžovania, musí pre získanie platného vzdelania následne absolvovať kurz Inštruktora zjazdového lyžovania, prípadne snowboardingu 1.kvalifikačného stupňa.

Kurz inštruktora lyžovania, snowboardingu alebo duálny kurz je možné absolvovať od vekovej hranice 18 rokov (podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie). Tieto kritéria vyplývajú z aktuálneho výkladu zákona o športe.

Pre záujemcov starších ako 16 rokov alebo záujemcov bez úspešne ukončeného stredoškolského vzdelania ponúkame kurz Animátora lyžovania.

Ceny kurzov začínajú od 210 EUR.

Na kurze sa naučíte, ako učiť klientov lyžovať alebo snowboardovať, ako ich motivovať k pestovaniu snežných športov, základy histórie športu, základy športovej prípravy a získate s tým súvisiace zručnosti.

Hlavné kurzy Inštruktorov organizujeme v priemere tri až štyrikrát za zimnú sezónu. Doškoľovacie a preškoľovacie kurzy sa organizujú podľa dopytu lyžiarskych škôl spolupracujúcich so Zväzom slovenského lyžovania.

Práca v lyžiarskej škole zahŕňa výuku klientov tak domácich, ako aj zahraničných, preto je v tomto povolaní obzvlášť žiadúce ovládať cudzie jazyky – nepotrebujete ho ovládať plynule, ale základná komunikácia sa bude vyžadovať, resp. sa ju v priebehu kurzu naučíte.

Základný predpoklad je vedieť komfortne zjazdiť „červenú” zjazdovku na lyžiach, resp. na snowboarde.

Máte možnosť prihlásiť sa na iný kurz organizovaný počas sezóny – napríklad v januári, alebo marci. Najžiadanejšie kurzy sa realizujú viackrát v roku. Ďalšou možnosťou je absolvovanie Kurzu animátora lyžovania.

Samozrejme. Licenciu vydávame dvojjazyčne (v slovenskom aj anglickom jazyku).

Áno. Avšak tu je dôležité vysvetliť si základné pojmy.
Podľa donedávna platných akreditácií (platných do r. 2020 a 2021) Vám Vaša nadobudnutá licencia platí 4 roky. To znamená, že ak ste úspešne ukončili kurz v inej vzdelávacej asociácii ako ZSL v decembri 2019 a licencia Vám bola vydaná v decembri 2019, táto licencia platí do decembra 2023.

Aby Vám platila licencia aj po decembri 2023, musíte v ZSL absolvovať DOŠKOĽOVACÍ KURZ.
Kritéria pre absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre záujemcov s licenciami SAPUL, SLA alebo Snowline sú nasledovné:
Snowline – licencia vydaná do 30.9.2020
SLA – licencia vydaná do 1.12.2020
Sapul – licencia vydaná do 5.10.2021
– s platnosťou nie staršou ako 5 rokov od vydania.

Pokiaľ máte licenciu z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelávaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility tohto vzdelávania.
Po úspešnom absolvovaní doškoľovacieho kurzu budete držiteľom novej licencie vydanej ZSL (opäť platnej na nasledujúce 4 roky).

Držitelia licencí vydaných pred 5 a viac rokmi musia absolovať PREŠKOĽOVACÍ KURZ. Po jeho úspešnom absolovaní budú držiteľmi novej licencie vydanej ZSL (opäť platnej na nasledujúce 4 roky).
Kritéria pre absolvovanie preškoľovacieho kurzu:
Držiteľ neplatnej licencie Snowline alebo SLA alebo SAPUL. Pokiaľ ste držiteľom neplatnej licencie z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelávaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility tohto vzdelávania.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ je určený pre všetkých držiteľov platnej licencie inštruktora lyžovania alebo inštruktora snowboardingu. Avšak platnosť tejto licencie je tesne pred vypršaním. Doškoľovacím kurzom si platnosť svojej licencie prolongujete na nasledujúce 4 roky. Dĺžka kurzu je 2 dni. Kurz je bez skúšok.
Kritéria pre absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre záujemcov s licenciami SAPUL, SLA alebo Snowline sú nasledovné:
Snowline – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 30.9.2020
SLA – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 1.12.2020
Sapul – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 5.10.2021
Doškoľovacieho kurzu sa môžu zúčastniť držitelia Licencií – s platnosťou nie staršou ako 5 rokov od vydania.
Po úspešnom absolovaní Vám bude vydaná nová licencia ZSL, platná na nasledujúce 4 roky.

PREŠKOĽOVACÍ KURZ je určený pre inštruktorov lyžovania alebo inštruktorov snowboardingu, ktorí sú držiteľmi licencie vydanej pred viac ako 5 rokmi. Preškoľovacím kurzom si svoju neplatnú licenciu obnovíte a nadobudnete novú licenciu vydanú ZSL, s platnosťou na nasledujúce 4 roky. Dĺžka kurzu je 4 dni. Súčasťou kurzu sú aj záverečné skúšky, ktoré je pre obnovenie licencie nevyhnutné úspešne absolvovať.
Kritéria pre absolvovanie preškoľovacieho kurzu: Držiteľ neplatnej licencie Snowline alebo SLA alebo SAPUL.

Pokiaľ ste držiteľom neplatnej licencie z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility daného vzdelania.

ANO, pre lyžiarske školy ponúkame počas zimnej sezóny možnosť zorganizovať Doškoľovací kurz danej špecializácie priamo v lyžiarskom stredisku, v ktorom pôsobia.
Ak má LŠ záujem o realizáciu doškoľovacieho kurzu v ich stredisku, je potrebné kontaktovať ZSL vzdelávanie – vzdelavanie@zsl.sk – s informáciami: v ktorom termíne by mali záujem – doškoľovací kurz zrealizovať – dátum, miesto a čas stretnutia, miesto konania daného kurzu – stredisko, počet účastníkov (menný zoznam), zabezpečiť minimálne 8 inštruktorov daného kvalifikačného stupňa a skipas pre lektora/ov (podľa počtu zúčastnených kurzantov)

Školenie je možné objednať a fakturovať ako lyž.škola podľa počtu zúčastnených kurzantov alebo záujemci môžu po vytvorení formulára/prihlášky sa prihlásiť a uhradiť kurzovné individuálne.

Doškoľovací kurzu je určený pre všetkých držiteľov platnej licencie inštruktora lyžovania alebo inštruktora snowboardingu daného kvalifikačného stupňa, avšak platnosť tejto licencie je tesne pred vypršaním. Doškoľovacím kurzom si platnosť licencie prolongujú na nasledujúce 4 roky. Dĺžka kurzu je 2 dni. Kurz je bez skúšok.

Kritéria pre absolvovanie doškoľovacieho kurzu pre záujemcov s licenciami SAPUL, SLA alebo Snowline sú nasledovné:
Snowline – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 30.9.2020
SLA – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 1.12.2020
Sapul – licencia vydaná do platnosti akreditácie, t.j. do 5.10.2021
Doškoľovacieho kurzu sa môžu zúčastniť držitelia Licencií – s platnosťou nie staršou ako 5 rokov od vydania.

Pokiaľ ste držiteľom neplatnej licencie z inej slovenskej alebo zahraničnej organizácie, zašlite nám e-mail s podrobnosťami o absolvovanom vzdelaní na vzdelavanie@zsl.sk pre potvrdenie kredibility daného vzdelania.

Pre držteľov platnej licencie ZSL
momentálne rokujeme s našimi obchodnými partnermi a sponzormi ohľadom zliav pre držiteľov platnej ZSL licencie.
Ponúkané výhody budú členom ZSL k dispozícii za licenčný poplatok 40€ (4 roky). Všetko o podmienkach členstva a platbe licenčného poplatku nájdete na web.stránkach ZSL.

Absolvuj kurz cez ZSL vzdelávanie a získaj množstvo výhod.

VÝHODY PRE DRŽITEĽOV PLATNEJ LICENCIE ZSL

Zľavy na materiál:
ZSL flipky
Lavínové batohy, lavínový set – z ponuky ZSL vzdelávania
FOREST SKI

Akcie pre členov:
ŠLUSOVKA 2024 – 6.4.2024 Jasná – najvýznamnejšia športová a spoločenská akcia všetkých inštruktorov snežných športov a všetkých lyžiarskych škôl. DEMO lyžiarskych škôl, Obrák VZAD, stavanie škôlky, WaterSlide, DJ, Putovný pohár pre najlepší DEMO tím lyžiarskej školy danej sezóny, ApréSki

Vystavenie duplikátov, potvrdení:
Vystavenie duplikátov stratených licencií, osvedčení je spoplatnené čiastkou 5€
Vystavenie podkladov pre uznanie vzdelania v zahraničí – courtesy translation – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, učebná schéme vzdelávania, atď. pre držiteľov platnej licencie ZSL – zdarma.