IN-LINE slalom – 17. ročník kombinovaných pretekov na kolieskových korčuliach

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ a LYŽIARSKY ODDIEL KARPATY BRATISLAVA
vás pozývajú na

17. ročník kombinovaných pretekov na kolieskových korčuliach – IN-LINE slalom

 

Usporiadateľ pretekov
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava

Technické zabezpečenie
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava,
CVČ detí a mládeže Bratislava 3

Dátum pretekov
26. 9. 2020

Miesto konania
Ihrisko nad ZŠ Sibírska, Bratislava (medzi ulicami Pionierska, Šuňavcova a Legerského)

Organizačný výbor
Predseda OV Michal Pivoňka
Podpredseda OV Michal Delinčák
Riaditeľ pretekov Ján Vilem
Hlavný rozhodca Ivan Ambros

Prihlášky
Do 24. 9. 2020:
– písomne na lo.karpaty@gmail.com
– 0908 743 302

Prezentácia
9:00 – 9:30 hod. na ihrisku

Štartovné
5,- € /osoba

Účasť
Pretekári sa zúčastňujú na vlastné nebezpečie a náklady. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkmi alebo nimi spôsobené.

Disciplíny
1. časť pretekov: slalom – 2 kolá v bránkach
2. časť pretekov: rýchlostná – 1 okruh dráhy na čas

Rozhoduje súčet najlepšieho času z 1. časti a času z 2. časti pretekov. Poradie štartu kategórií je podľa propozícií. Usporiadateľ umožní absolvovať celé preteky na čas aj tým, ktorí nedokončia 1. časť pretekov, bez zarátania do výsledkov.

Pravidlá
Pravidlá prejazdu traťou vychádzajú z pravidiel lyžiarskych pretekov. Trať slalomu bude postavená z vnútorných – točných – častí bránky. Bránka je správne prejdená, ak je obídená obidvomi korčuľami zo
správnej strany. Správna strana bude označená kriedou na trati.

Meranie
Elektronické, záloha ručné

Kategórie
– prípravka dievčatá, prípravka chlapci (2012 a mladší)
– mladšie predžiačky, mladší predžiaci (2010 – 2011)
– staršie predžiačky, starší predžiaci (2008 – 2009)
– mladšie žiačky, mladší žiaci (2006 – 2007)
– staršie žiačky, starší žiaci (2004 – 2005)
– juniorky a ženy, juniori a muži (2003 a starší)

Časový program
9:00 – 9:45 hod tréning, prehliadka 1. kola slalomu
9:50 hod zahájenie
10:00 hod štart 1. kola slalomu
11:00 hod štart 2. kola slalomu
12:30 hod štart 2. časti pretekov (alebo 20 min. po skončení 1. časti pretekov)

Vyhlásenie výsledkov bude do 30 min. po ukončení pretekov v priestore štartu a cieľa podľa pokynov usporiadateľa.

Ceny
Odmenení budú prví traja pretekári z každej kategórie, prví šiesti obdržia diplomy.

Podmienka štartu
Nosenie chráničov rúk, kolien a ochrannej prilby je povinné pre všetky kategórie do veku 18 rokov. Pretekári do 18 rokov bez niektorého z uvedených ochranných prostriedkov nebudú pustení štartérom na trať. Usporiadateľ odporúča použiť vyššie uvedené ochranné prostriedky všetkým pretekárom. Od účastníkov usporiadateľ vyžaduje zvládnutie základov pohybu na kolieskových korčuliach.

Protesty
Do 15 min. po ukončení pretekov s vkladom 20,- €.

Zdravotná služba
MUDr. Rastislav Gašpar

Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohoto rozpisu v prípade nevyhnutnosti. Prípadné zrušenie pretekov bude oznámené telefonicky na kontaktné čísla uvedené v prihláškach. Preteky sa neuskutočnia v prípade daždivého počasia.
Usporiadateľ stanovuje maximálny počet pretekárov na 150. Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii bude táto ročníkovo zlúčená.
Preteky sa budú konať v súlade s platnými opatreniami ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
Všetci účastníci sú povinní ich dodržiavať.

Ján Vilem
(riaditeľ pretekov)

Michal Pivoňka
(predseda organizačného výboru)