Verejné výberové konanie na pracovnú pozíciu – Manažér sekcie severských disciplín

Zväz slovenského lyžovania, o. z. vyhlasuje verejné výberové konanie na pracovnú pozíciu

Manažér sekcie severských disciplín

 

Miesto výkonu práce:          

Sekretariát ZSL, Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava a variabilne podľa pokynu zamestnávateľa (z domu, v teréne, na podujatí a pod…)

Druh pracovného pomeru:  

plný úväzok v pracovno-právnom vzťahu alebo v obchodnom vzťahu. Práca zahrňuje aj činnosti vykonávané cez víkend.

Termín nástupu:                   

1.1.2023

Ponúkaná cieľová mzda (brutto mesačne):  

dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Sekcia severských disciplín je odborná štruktúra pre behy na lyžiach, behy na kolieskových lyžiach, skoky na lyžiach a severskú kombináciu.

Manažér SSD zastrešuje činnosť všetkých odvetví lyžiarskych športov v severských disciplínach a je výkonným funkcionárom, ktorý zabezpečuje riadenie športu v sekcii podľa pokynov Výkonného výboru ZSL a partnerských organizácií v športe (rozumej rezorty a iné verejné a medzinárodné športové organizácie). Manažér SSD sa zodpovedá za svoj výkon Výkonnému výboru ZSL.

Náplň práce:

Do povinností a pôsobnosti Manažéra SSD patrí najmä:

vypracovať

 1. a) výročnú správu o činnosti a rozvoji lyžiarskeho športu dotknutej Sekcie,
 2. b) koncepcie vzdelávania v odvetviach lyžiarskych športov, ktoré Sekcia zastrešuje,
 3. c) návrhy predpisov a pokynov, špecifických pre športovú činnosť v príslušnom odvetví lyžiarskych športov,

predkladať VV-ZSL

 1. d) návrh čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu ZSL na nasledujúce obdobie pre ich použitie na športovú činnosť členov ZSL spadajúcich pod gesciu dotknutej Sekcie a jeho položkovité členenie v predpísanej štruktúre,
 2. e) koncepciu činnosti odvetvia lyžiarskych športov, ktoré Sekcia zastrešuje,
 3. f) koncepcie metodík výkonu športovej prípravy v lyžiarskom športe,
 4. g) návrhy systémov súťaží v príslušnom odvetví lyžiarskych športov,
 5. h) návrhy na voľbu alebo menovanie manažérov, trénerov a ostatných členov realizačného a podporného tímu reprezentačných družstiev,
 6. i) návrhy na voľbu alebo menovanie členov odborných komisií ZSL alebo členov jednotlivých Výborov sekcií pre zabezpečenie športovej činnosti,
 7. j) návrhy realizácie sústredení a tréningových kempov športových reprezentantov a talentovaných športovcov,
 8. k) návrhy kvalifikačných a nominačných kritérií na zaradenie športovcov do športovej reprezentácie  a do reprezentačných družstiev SR a na zaradenie do zoznamu talentovaných športovcov a do rezortných športových stredísk,
 9. l) návrhy termínov majstrovských súťaží a súťaží organizovaných ZSL v odvetviach lyžiarskych športoch v gescii Sekcie a schvaľovať termínové listiny domácich národných a medzinárodných podujatí v lyžiarskych športoch,
 10. m) návrhy na zaradenie reprezentantov, resp. vyradenie reprezentantov štátnej športovej reprezentácie SR ,
 11. n) návrhy na materiálne vybavenie športovej reprezentácie SR a jej realizačného tímu,

navrhovať

 1. o) programy starostlivosti o talentovaných športovcov a právo kontroly ich činnosti,
 2. p) nominácie športových reprezentantov, športovcov a členov realizačných a podporných tímov na podujatia medzinárodného významu a iné medzinárodné podujatia ,

schvaľovať

 1. q) hlavné športové plány prípravy športových reprezentantov, talentovaných športovcov, prípadne iných vybraných športovcov,
 2. r) rozhodnutia a návrhy jednotlivých odborných komisií, pracovných skupín, ktoré boli vytvorené príslušnou Sekciou, ak ich schvaľovanie nie je vyhradené Výkonnému výboru ZSL alebo si ich schvaľovanie nevyhradil Výkonný výbor ZSL,
 3. s) propozície majstrovských súťaží a súťaží organizovaných ZSL a schvaľovať podklady pre ich zverejňovanie,
 4. t) návrhy klasifikačných a nominačných kritérií na podujatia medzinárodného významu,
 5. u) návrhy kritérií pre vyhlasovanie najlepších športovcov a športových odborníkov Sekcie odvetvia lyžiarskych športov,

dohliadať

 1. v) na dodržiavanie ustanovení súťažných predpisov na súťažiach jednotlivých odvetví lyžiarskych športov sekcie,

spracovávať

 1. w) podklady pre nomináciu a delegovanie športových odborníkov na súťaže v jednotlivých odvetviach lyžiarskych športov, semináre či školenia organizované Medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS a návrhov na výchovu FIS rozhodcov štýlu a FIS technických delegátov,

spolupracovať

 1. x) pri riadení majstrovských súťaží vrátane významných medzinárodných súťaží v príslušnom odvetví lyžiarskych športov, ktorých organizátorom je ZSL,

vyžadovať a kontrolovať

 1. y) plány práce športovej reprezentácie (seniorov a juniorov) na jednotlivé ročné tréningové cykly a na olympijské cykly,
 2. z) prehľady plnenia výkonnostných limitov, klasifikačných a nominačných kritérií na podujatia medzinárodného významu,
 3. aa) poskytovať súčinnosť pre marketingovú a mediálnu činnosť v mene ZSL a spolupracovať s Prezidentom ZSL a Viceprezidentom ZSL pri uzatváraní sponzorských a reklamných zmlúv reprezentácie, práv na podujatia, dohôd o darovaní a iných zmlúv ZSL podporujúcich rozvoj športu.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie:

Stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – aktívne, iné znalosti (nemčina, ruština, škandinávske jazyky) sú výhodou,

Vodičský preukaz:

B

Odborné znalosti: 

skúsenosti s riadením projektov, skupinovej činnosti, znalosť športových predpisov FIS, základné právne povedomie, vyššia finančná gramotnosť a znalosť účtovných základov.

Počítačové znalosti:

Microsoft Excel (pokročilý), Microsoft Outlook (pokročilý), Microsoft Word (pokročilý), online komunikačné platformy (MS Team, Zoom, Skype   a pod.)

Osobnostné zručnosti:

zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť na detail, znalosti  argumentačných techník, komunikatívnosť, empatické vystupovanie, schopnosť riešiť úlohy v časovom limite a pod stresom, vysoký stupeň flexibility.

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, že sa zaujímate o uvedenú pozíciu, zašlite svoj životopis, prehľad skúseností, odborných zručností a motivačný list na roman.hanzel@zsl.sk prípadne poštou * Zväz slovenského lyžovania, o. z., Galvaniho 17A, 821 04 Bratislava do 30. 11. 2022 vrátane.

Samotné výberové pohovory budú organizované v mesiaci december ako osobná prezentácia jednotlivých kandidátov.