Výzva členskej základni na podávanie návrhov na športových odborníkov – členov odborných komisií ZSL

V súvislosti s udelením štatútu Národný športový zväz, ratifikáciou ZSL za plnohodnotného člena FIS a voľbou predsedov komisií 4. Konferenciou ZSL 2022, Výkonný výbor ZSL vyzýva členskú základňu na podávanie návrhov na obsadenie odborných funkcií v štruktúrach ZSL, ktoré sú potrebné pre komplexné zabezpečenie úloh organizácie z titulu NŠZ, a to nasledovne:

Orgány:

 • člen Disciplinárnej komisie ZSL
 • člen Orgánu pre riešenie sporov ZSL

Odborné komisie (viacčlenné a zastupujúce všetky odvetvia športu):

 • Člen Komisie pre súťaže ZSL
 • Člen Komisie pre metodiku a talentovanú mládež ZSL
 • Člen Komisie pre nominačné a kvalifikačné kritériá ZSL
 • Člen Komisie rozhodcov ZSL
 • Člen Komisie Masters ZSL
 • Člen Komisie rodičov neplnoletých športovcov ZSL
 • Člen Komisie pre súťažné kluby ZSL
 • Člen Zdravotnej komisie ZSL
 • Člen Komisie pre súťaže ZSL

V zmysle štatútov komisií zverejnených na webovom sídle ZSL (https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/o-nas/ ) je každá odborná komisia minimálne trojčlenná, zložená z predsedu, podpredsedu a člena, resp. členov. Predsedu komisie volí a odvoláva Konferencia ZSL, členov komisie menuje a odvoláva Výkonný výbor ZSL, ktorý prihliada na odbornosť a skúsenosti kandidátov na členov komisie. Výkonný výbor ZSL si vyhradzuje právo obmedziť počet členov komisii v prípade ak budú navrhovaní kandidáti zväčša zástupcami jediného športového odvetvia.

Návrhy na jednotlivých športových odborníkov na zaradenie do niektorej z odborných komisií, alebo orgánu prosíme posielať do 30.9.2022 elektronicky na adresu sekretariat@zsl.sk. K návrhu pripojiť aj stručný popis odbornej spôsobilosti kandidáta a sumarizáciu praxe kandidáta v lyžiarskom alebo snowboardovom prostredí.

V prípade potreby doplňujúcich informácií prosím kontaktujte: Mgr. Roman Hanzel,  +421 917 905 248 roman.hanzel@zsl.sk