Dlhodobá športová príprava mládeže

Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v stredu zorganizovalo konferenciu v na tému Dlhodobá športová príprava mládeže. Cieľom tejto vzdelávacej aktivity bolo skvalitniť dlhodobú športovú prípravu mládeže na Slovensku a podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku.

Koncept dlhodobej športovej prípravy mládeže (DŠPM) môžeme definovať ako model, ktorý stanovuje optimálne postupy trénovania detí a mládeže v jednotlivých fázach vývinu organizmu. DŠPM vzniká na základe potreby vytvorenia komplexného metodicko-výchovného modelu, ktorý rámcuje proces učenia a rozvíjania pohybového potenciálu detí a mládeže v súlade s ich vývinovými obdobiami. Táto potreba vychádza z aktuálneho stavu v športe u nás. Má pomôcť trénerom, učiteľom, rodičom v športovej príprave mládeže, ako aj pri výchove zdravých jedincov a úspešných športovcov. Našou snahou je podporiť implementáciu tohto konceptu do športového prostredia na Slovensku.

Koncept sa zameriava hlavne na problémové oblasti: pokles pohybovo aktívnej populácie, pokles úrovne pohybovej výkonnosti a pohybovej gramotnosti u detí a mládeže, neefektívna práca s talentovanou mládežou, pokles počtu úspešných športovcov na medzinárodnej úrovni, absencia celonárodného vzdelávacieho systému pre trénerov, športovcov, ako i rodičov.

Koncept dlhodobej športovej prípravy vychádza z kanadského modelu “Long term athlete development“ (LTAD), ktorý vznikol v Kanade na základe skĺbenia poznatkov z oblastí športovej vedy, praxe a výchovno–vzdelávacích postupov. DŠPM nadväzuje aj na etapy športového tréningu, ktoré sú popisované v slovenskej literatúre. Očakávame, že koncept dlhodobej športovej prípravy mládeže nám pomôže v napĺňaní cieľov, ktorými sú zvýšiť počet športujúcej mládeže, nastaviť model jednotlivých etáp pri rozvoji športovej prípravy, zefektívniť prácu s mládežou u trénerov, zvýšiť počet športovcov na vrcholových podujatiach v seniorských kategóriách, zvýšiť kvalitu života a zdravia pomocou integrácie jedinca do celoživotných športových aktivít.
Podkladom pre DŠPM sú vedecké, trénerské a športovo–špecifické inovácie, ktoré sa prostredníctvom tohto modelu uplatňujú v praxi. DŠP možno chápať ako vyvíjajúci sa proces, ktorý odráža rozvíjajúce sa aspekty v telesnej výchove, športe a športe pre všetkých. Podporuje vzájomné prepojenie telesnej výchovy, školského športu s komunitným športom, celoživotnou fyzickou aktivitou a vrcholovým športom.

Prečo práve DŠP mládeže?
Zdôrazňuje dôležitosť fyzickej gramotnosti a základných pohybových schopností: navádza a umožňuje zostať fyzicky aktívnym počas celého života, s cieľom upevňovania zdravia a zlepšovania kvality života.
Odrádza od včasnej špecializácie: čím sa znižujú šance na zranenia z jednostranného zaťaženia a stratu motivácie. Ďalej dáva možnosť rozvíjania sa vo viacerých športových aktivitách.
Kladie dôraz na optimálny pomer tréningu a súťaženie pri mladých športovcoch: správnym postupom v športovej príprave uprednostňuje v začiatkoch prípravy všestrannosť a zábavu s postupnou implementáciou súťaženia.
Identifikuje okná zrýchlenej adaptácie (senzitívne obdobia) a biologický vek dospievajúcich športovcov: definuje primerané tréningové zaťaženie a efektívny rozvoj pohybových schopností s prihliadnutím na individuálny vývin jedinca.

Kľúčové aspekty dlhodobej športovej prípravy mládeže na Slovensku
Vytvorenie podmienok pre zvýšenie počtu detí v športe a pohybových aktivitách. Formou zabezpečenia lepšej dostupnosti pohybových aktivít pre všetkých. Organizovaním podujatí s cieľom zvýšenia povedomia a prospešnosti zdravého životného štýlu a pohybovej aktivity. Vytvárať a podporovať existujúce kvalitné športové kluby a komunity, ako silný motivačný faktor športovania a výchovy talentov.

Vhodný rozvoj pohybových schopností, všeobecných a špeciálnych zručností zohľadňujúcich vekové špecifiká v jednotlivých obdobiach vývoja. Biologický vek a senzitívne obdobia. Cieľom je napomôcť trénerom pri rozvoji pohybových schopností, hlavne v špecifických obdobiach dospievania s prihliadaním na pohlavie a biologickú zrelosť športovca. Rešpektovaním individuálneho biologického vývoja dávame šancu väčšiemu počtu detí rozvíjať svoj športový potenciál, ale aj zotrvať pri pohybovej aktivite.

Všestrannosť. Komplexne pripravení a zdraví športovci a pohybovo gramotní ľudia so správnymi pohybovými návykmi. Cieľom každého, kto pracuje s mládežou v športe, by malo byť vychovať zdravého jedinca s kladným vzťahom k športovaniu. Či sa dieťa rozhodne ísť cestou športovca, alebo sa vydá inou cestou, tréner, resp. športový odborník, by mal dieťaťu zabezpečiť dostatočný rozvoj pohybovej gramotnosti. Pohybová gramotnosť sa zameriava na osvojenie základných pohybových vzorov, základných pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, agilita, mobilita), základných pohybových zručností (koordinácia, behanie, hádzanie, chytanie) a športových zručností (špecifické pre každý šport). Opakom všestrannosti je predčasná a jednostranná športová špecializácia. Vek, kedy je vhodné začať špecializovať sa, je takmer pre každý šport jedinečný a závisí aj od biologického a športového (+ psychická a mentálna pripravenosť) veku dieťaťa. Je nevyhnutné, aby títo športovci už mali dostatočnú pohybovú gramotnosť.

Kvalita trénerskej činnosti na všetkých úrovniach. Spolupráca tréner – športovec – rodič. Celoživotné vzdelávanie a neustále vymieňanie si skúseností je dôležité medzi odborníkmi pracujúcimi s mládežou, ako aj medzi trénermi vrcholových športovcov. V neposlednom rade je úlohou DŠPM vzdelávať rodiča, aby spoločne s trénerom správne vplývali a pomáhali mladému športovcovi na ceste k úspechu a radosti z pohybovej aktivity.

Zábava, pozitívne emócie, pozitívne zmýšľanie a mentálna odolnosť. Najčastejšia príčina, pre ktorú deti končia so športom je, že si ho prestanú užívať, prestanú sa zabávať a cítiť sa v ňom dobre. Preto je veľmi dôležité vytvoriť u dieťaťa kladný vzťah k športovaniu. Kľúčovými faktormi sú zábava, pozitívne emócie a zážitkové športovanie. Mentálna odolnosť je schopnosť športovca pracovať konzistentne aj v náročných podmienkach výkonu. Neznamená to, že športovec neprežíva stres, znamená to, že ho vie udržať v medziach, v ktorých nepoškodzuje jeho výkon. Mentálna odolnosť u detí je trénovateľná. Začína sa tvoriť už v jednoduchých situáciách na tréningu.

Kľúčová zmena – prechod z mládežníckeho do seniorského športu. Vo väčšine športov je rozdiel medzi juniorským a seniorským športom z hľadiska výkonnosti obrovský. V tejto fáze je na športovcov vyvíjaný často omnoho väčší výsledkový tlak, pôsobí na nich mnoho vonkajších vplyvov súvisiacich s obdobím dospievania a osamostatňovania sa. Úlohou organizácií pripravujúcich športovcov by mala byť dlhodobá práca so športovcami vo všetkých dôležitých aspektoch, ktoré komplexný športovec potrebuje. Netýka sa to len rozvoja jednotlivých športových kvalít, ale aj práci na mentálnej a psycho-sociálnej stránke športovca. Okrem trénerských skúseností je potrebné využívať aj vedecké poznatky a pristupovať ku každému športovcovi individuálne. V neposlednom rade by našou snahou malo byť dostať čo najviac potencionálnych športovcov do čo najvyššej vekovej kategórie.

Hlavné riziká predčasnej športovej špecializácie – Potenciálne riziká a benefity predčasnej športovej špecializácie
Predčasná športová špecializácia nie je podmienka na úspech vo vrcholovom športe! Zväčša má negatívny vplyv na fyzické a psychické zdravie mladých športovcov. Zmenšuje priestor na neštruktúrovanú voľnú hru, ktorá mám mnoho výhod. Riziká: málo času na priateľov, zhoršenie psycho-sociálneho zdravia a rozvoja, rodinný stres a napätie, zhoršenie prospechu v škole, vyhorenie a odchod zo športu, zvýšené riziko zranení, zhoršenie celkového rozvoja športovca, málo rozvinutá neuromuskulatúrna koordinácia, zníženie potešenia zo športu, vysoké náklady a iné…

Ako na to?
Tešme sa z úspechu mládežníkov, ale uprednostňujme dlhodobé ciele pred krátkodobými, buďme trpezliví. Majme na zreteli rôznorodosť každého športovca a hľadajme cestu ako viesť tréning čo najviac na základe jeho individuálnych reakcií na záťaž a vyhýbajme sa pretrénovaniu športovcov. Snažme sa najskôr vychovať “športovca” a až potom “špecialistu” na daný šport. Naučme športovcov včas základy a dôležitosť správnej výživy a životosprávy, miesto drastických a nezmyselných diét. Dbajme na pravidelné lekárske prehliadky športovca. Využívajme možnosti športovej diagnostiky na individualizovanie tréningu, odhalenie slabých stránok športovca, predchádzaniu zranení, atď. Aplikujme vhodný silový tréning v každej vekovej kategórii ako prevenciu pred zraneniami.

Dbajme na špecifiká trénovania dievčat a snažme sa predísť rizikám spojených so ženskou triádou, resp. niektorým z jej príznakov. Snažme sa okrem športových výsledkov dbať v prvom rade na zdravie a šťastie športovca. Nechajme športovcom priestor aj na vzdelávanie, priateľstvá a spoločenský život. Aplikáciu základných princípov obdobného modelu ako DŠP realizujú aj medzinárodné federácie, národné športové zväzy, športové kluby na rôznych miestach vo svete. Základný model sa upravuje, menia sa jednotlivé stupne v závislosti od požiadaviek a preferencií danej inštitúcie či krajiny. Dôležité však je, aby športová organizácia, ktorá sa rozhodne využívať tento model vo svojom systéme práce s mládežou, tieto kľúčové aspekty – faktory použila pri edukácii športovcov, trénerov a rodičov pre názorné vysvetlenie benefitov, ktoré model DŠP prináša.

Celoživotná pohybová aktivita:
1. Aktívny štart (do 6 rokov)
2. Všestranný rozvoj a základy (6-10 rokov)
3. Rozvoj potenciálu a určenie smerovania (11-16 rokov)
4. Rozvoj výkonnosti a špecializácia (17-21 rokov)
5. Vrcholový šport (21 a viac rokov)

Z materiálov z konferencie spracoval Dušan Šimo.