Palovičová viceprezidentkou, ZSL bude pokračovať v úsilí získať štatút národného športového zväzu

Na 3. mimoriadnej konferencii Zväzu slovenského lyžovania (ZSL), ktorá sa uskutočnila vo štvrtok popoludní online formou za prítomnosti 96 delegátov, kandidátov a hostí (s právom hlasovať sa prezentovalo 77 zo 109 pozvaných delegátov), prišlo k doplneniu orgánov ZSL.

Z volebného programu konferencie pútala pozornosť voľba viceprezidenta ZSL. Do tejto funkcie boli v termíne stanovenom Výkonným výborom ZSL navrhnutí dvaja kandidáti, z ktorých Ladislav Smolen sa dňa 16. 12. 2021 písomným prehlásením vzdal svojej kandidatúry. Jana Palovičová získala 68 platných hlasov z celkovo 68 možných hlasov, čím bola právoplatne a jednohlasne zvolená za viceprezidentku ZSL.

Václava Kleina zvolili za zástupcu Správnej rady vo Výkonnom výbore ZSL, Petra Bendika ml. za zástupcu športovcov vo Výkonnom výbore ZSL, Michala Molottu za zástupcu športových odborníkov vo Výkonnom výbore ZSL, Petra Vargu za podpredsedu Kontrolno-revíznej komisie ZSL, Jozefa Botku za predsedu Disciplinárnej komisie ZSL, Alexandru Madrovú do funkcie podpredsedníčky DK ZSL, Adama Vozára za predsedu Orgánu pre riešenie sporov ZSL a Martina Borovského za podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov.

Rokovanie Konferencie ZSL otvoril generálny sekretár Radovan Cagala, ktorý bol zároveň predsedajúci. Privítal všetkých prítomných delegátov a hostí pripojených vo virtuálnej rokovacej miestnosti. Špeciálne uviedol členov vedenia ZSL, ktorí boli prítomní v online štúdiu. Následne predniesol svoj príhovor prezident ZSL Ján Krajčík, po ňom dostala slovo zástupkyňa MŠVVaŠ SR Adriana Mičkovicová.

Predmetom rokovania bolo okrem doplnenia orgánov aj schválenie zmeny sídla organizácie v znení predloženého návrhu na ulicu Galvaniho 17, 821 04 Bratislava, a zároveň zmenu Stanov ZSL v článku 1, odsek 5 o sídle organizácie.

Na konferencii boli prijaté viaceré uznesenia: okrem iného aj predpis o kritériách, účelu a rozdelení finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovanej mládeže v predloženom znení, či deklaráciu lyžiarskeho a snowboardového hnutia ZSL o udelenie národného športového zväzu.

V tejto súvislosti poverili delegáti prezidenta ZSL Jána Krajčíka konať a vyvinúť maximálne úsilie, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) udelilo ZSL štatút národného športového zväzu pre uznaný šport lyžovanie na základe pripravenosti organizácie, jej funkčnosti, jej výlučnosti vo vzťahu k medzinárodnému športu a Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS).

3. mimoriadna Konferencia ZSL v rámci schváleného programu prerokovala všetky body programu, ktorých obsah je zapísaný v zápisnici z rokovania.